HiPPi jätkusuutlikkuse juhised

Keskkonna ja eluslooduse säilitamine

Meie igapäevase äri ulatus

HiPP on juba pikka aega tegelenud jätkusuutlikkuse juhtimisega. Oleme saavutanud palju eesmärke – sealhulgas mahepõllumajanduslik tootmine, CO₂-neutraalne tootmine, toodete CO₂ jalajälje näidisarvutamine, põhjalik ringlussevõtt, energia- ja loodusvarade tarbimise vähendamine, säästes elektrit, vett, jäätmeid ja kütet, bioloogilise mitmekesisuse ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse meetmed – ning 2009. aastal koostanud süstemaatilise jätkusuutlikkuse juhtimise süsteemi. Keskkonnasuuniseid, mille sõnastasime 1995. aastal ettevõtte keskkonnakaitse pidevaks parendamiseks, on täiendatud jätkusuutlikkuse suunistega.

1Kasutades keskkonnasõbralikku tehnoloogiat, vähendab HiPP kahjulikku mõju.
2Jälgime, dokumenteerime ja hindame pidevalt ettevõtte keskkonnamõju. Rakendame võimalikke parandusi sedavõrd, kuivõrd need on majanduslikult vastuvõetavad.
3Meie eesmärk on hoida uute ülesannete, toodete ja tehnikate keskkonnakoormus võimalikult väike. Seetõttu alustame alati nende võimaliku keskkonnamõju hindamisest.
4Meie eesmärk on säästa loodusvarasid. Seda silmas pidades eelistame piiratud loodusvaradele taastuvaid.
5Maailma suurima ökoloogiliselt toodetud toorainete töötlejana on meie eesmärk kasutatava tooraine kogust pidevalt suurendada.
6Pakendi kavandamisel näeme ette, et sellele kuluks võimalikult vähe materjali ning et sekundaarsete ja ringlussevõetavate materjalide protsent oleks võimalikult suur. Samuti soovitame selliseid alternatiive nagu pandi- ja pakenditagastussüsteem.
7Keskkonnakaitse saab ettevõttes toimida ainult siis, kui töötajad sellest osa võtavad. Seetõttu edendame oma töötajate teadlikkust jätkusuutlikkusest, pakkudes regulaarselt teavet ja koolitusi ning tuletades põhimõtteid korrapäraselt meelde.
8Me teavitame kliente pidevalt sellest, kuidas HiPPi tooteid saab keskkonnahoidlikul viisil kasutada.
9Võtame avalikku arvamust väga tõsiselt. Jagame regulaarselt teavet keskkonnakaitseprojektide kohta ja teeme erilisi jõupingutusi, et võimalusel oma tegevuses avalikkuse tagasisidest lähtuda.
10Oleme keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks pidevas kontaktis ametivõimudega.
11Oma laiaulatusliku rikete haldamise süsteemiga vähendame õnnetuste riski ja kahjulikku mõju inimestele või keskkonnale.
12Kontrollsüsteemid tagavad meie keskkonnaeesmärkide saavutamise. Püüame alati olla kursis uusima teabega ja vajadusel oma eesmärke muuta.
13HiPPis on inimõiguste järgimine iseenesestmõistetav, keelustatud on lapstööjõu kasutamine ja sunniviisiline töö, diskrimineerimine, kehalised karistused, sunnid ja korruptsioon.
14Hariduse omandamine ja/või ametiühingusse kuulumine on HiPPis selgesõnaliselt lubatud. Töötajate põhivajadused ja vabalt kasutatava sissetuleku tagavad seadusele või kokkulepitud miinimumtariifidele vastavad töötasud, ületunnitöö ja sotsiaaltoetused.
15Tagame, et tööohutuse, töökeskkonna ja töötervishoiu valdkonnas on täidetud vähemalt riiklikud nõuded ning toetame töötingimuste pidevat parendamist.
16HiPP kui ettevõte toetab bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja jätkusuutlikku tulevikku, milles tasub elada
17Ka tarnijad ja teenuseosutajad on kohustatud järgima juhiseid nii meie otseses mõjusfääris kui ka tarnimiseelses ja -järgses ahelas (nt eeltarnijad, logistikud, jäätmekäitlusettevõtted).