Skip to main content

Meie veebiteenuste ja HiPPi Beebiklubi üldised kasutustingimused

Austatud veebisaidi külastaja

Järgmisel lehel on esitatud kasutustingimused, mis on seotud meie veebisaidil olevate pakkumiste ja võimalustega. Meil oleks hea meel, kui kasutaksite võimalust meiega ühendust võtta ja edaspidi ühenduses püsida. Veebisaidil olevaid pakkumisi kasutades lähtuge alltoodud eeskirjadest. Kui soovite rohkem teavet oma isikuandmete turvalise käsitlemise kohta, tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

1. Üldsätted

Järgmised kasutustingimused kehtivad kogu maailmas meie uudiskirjaga liitumise, HiPP Beebiklubi, võistluste, kõikide kontakteerumisviiside ning aadressil www.hipp.de asuva veebipoe kohta. Veebisaidi käitajal, HiPPi kontsernil, on õigus neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Kasutajaid teavitatakse üldiste kasutustingimuste kehtivast versioonist veebisaidi kaudu ning neil on kahe nädala jooksul pärast muudatuste teatavakstegemist Beebiklubis õigus nendega mitte nõustuda. Sellisel juhul kustutatakse automaatselt nii mittenõustunud kasutajate isikuandmed kui ka ligipääsuandmed. Veebisaidi käitaja teavitab kasutajaid nende õigusest muudatustega kahe nädala jooksul mitte nõustuda. Kasutajatele ei laiene mingeid muid õigusi, näiteks õigust esitada nõudeid mis tahes kahju eest. Registreerumisel ja veebisaidi hilisemal kasutamisel nõustub kasutaja täies ulatuses üldiste kasutustingimuste kehtiva versiooniga.

2. HiPP Beebiklubi erikasutustingimused

Beebiklubi liikmeks registreeruv kasutaja peab olema täisealine ning sisestama ja edastama nõutud andmed ausalt. Selle tagab kasutaja. Kui seaduslik õigus registreerimiseks puudub, on veebisaidi käitajal õigus põhjuseid esitamata registreerimisest keelduda. Kui kasutaja andmed hiljem muutuvad, peab ta ise sellest teatama, uuendades oma veebiprofiili. Iga kasutaja võib registreeruda vaid korra ja tal võib olla vaid üks kasutajaprofiil. Veebisaidi käitaja ei vastuta kasutajate identiteedipettuste ega nende esitatud ebatäpse või vananenud teabe eest.

Kui andmete edukas sisestamine on kinnitatud, on kasutajal võimalus kasutada kõiki olemasolevaid pakkumisi oma valitud valdkonnas. See kehtib ka alade puhul, millele on juurdepääs üksnes kasutajal. Veebisaidi käitaja jätab endale sõnaselgelt õiguse eelneva hoiatuseta pakkumisi ja teenuseid muuta, laiendada või tühistada. 

Kasutaja valib registreerimisel individuaalse kasutajanime ja salasõna, millega saab juurdepääsu piiratud aladele. Ta vastutab nende andmete eest ise ja peab tagama, et neid ei väärkasutataks. Veebisaidi käitaja ei saa selle eest vastutust võtta. Kui salasõna kaotatakse või tekib kahtlus, et seda väärkasutatakse, tuleb veebisaidi käitajat sellest kohe kirjalikult teavitada. Kasutaja vastutab selle eest, kui mõni kolmas isik andmeid väärkasutab, kuni ta ei suuda tõestada, et ta pole mingil moel väärkasutamise eest vastutav. Kasutajanime saab vabalt valida, aga see ei tohi kehtivate seadustega vastuollu minna. Iseäranis on keelatud rikkuda kolmandate isikute õigusi, kasutada ebaeetilisi või koodi kujul esitatud nimesid või äärmusliku sisuga nimesid, isegi kui vaidlusalune sisu pole kõrvalistele isikutele äratuntav. Teenuste kasutamine kaubanduslikul eesmärgil on samuti keelatud.

HiPPi kontsern saadab registreeritud kasutajatele regulaarselt nende lapse vanusele vastavaid e-kirju. Nimetatud e-kirjadest (uudiskirjad ning regulaarsed rasedus- ja vanemakirjad) on kasutajal võimalik igal ajal e-kirja teel põhjust esitamata loobuda.

3. Võistlustega seonduvad eritingimused

Võistlustel saavad osaleda vaid täiskasvanud kasutajad. Võistluste korraldamiseks puudub seadusest tulenev kohustus. Kui ei ole öeldud teisiti, ei saa auhindu asendada rahaga. HiPPi kontserni töötajatel ja nende sugulastel on keelatud võistlustest osa võtta. Kui võistlust korraldatakse ühiselt koostööpartneriga, on koostööpartneri töötajatel ja nende sugulastel samuti keelatud võistlusest osa võtta. Võistlustel osalejate andmeid ei müüda ega edastata kolmandatele isikutele ega kasutata muul otstarbevastasel moel.

4. Fotovõistluste erireeglid

Kasutajad, kes esitavad võistlusele fotosid, kinnitavad, et neil on piltide piiramatu kasutusõigus, ja nõustuvad sellega, et need jäävad võistluse ajaks internetti üles koos kasutaja esitatud lisaandmetega. Osalevad kasutajad nõustuvad sellega, et võime avaldada võitjate eesnime ja perekonnanime esitähe või nende valitud andmed; võitjate andmeid võib edastada võistlust korraldavale partnerile, et auhinnad kohale toimetada. Kolmandatele isikutele ei jagata mingisuguseid lisaandmeid. Fotod ei tohi olla ebaeetilised, kujutada inimesi kohatul moel või minna mis tahes viisil vastuollu kehtivate seadustega. Rangelt keelatud on kahemõttelised, äärmusliku sisuga või solvavad pildid. Veebisaidi käitajal pole kohustust pilte avaldada. Nõuete eiramisel diskvalifitseeritakse kasutaja kohe ja antakse vajaduse korral kohtu alla. Piltide kasutamiseks ei anta lisaõigusi ning need jäävad üksnes kasutajale, kes fotod võistlusele esitas.